تو انجمن کنکور یکی پرسیده تو دانشگاه میشه موبایل برد؟

جدی هااااا


حتی منم که از اون ترمک اسکلا بودم میدونستم که موبایل بردن ممنوعه

ملت چطور هنوز این بدیهیات رو نمیدونن

همه چی رو که نباس پرسید آخه😔
پی نوشت: اینکه من چرا هنوز میرم انجمن کنکور هم به خودم مربوطه

دوج دالم☺️