اولین انتخاب واحد زندگیم با شکست مواجه شد

ملت جو میدادن که زود کلاسا پر میشه و اینا

منم دیشب تا الان نخوابیدم که هشت صبح برم واحدا رو درو کنم

فقط حدود سیزده واحد تونستم بردارم و شیش تاش موند

دیگه همون سیزده واحدم پاک کردم خارج شدم که بگیرم بخوابم

با این انتخاب واحد مسخره شون :/