بعده دو ساعت چونه زدن راضی شون کردم برن واحدای سال بالایی ها رو بذارن سر جاش 😤😣