بابام جواب آزمایشش رو آورد

گفت بخون ببینم چی میفمی

نشستم همه ش رو درآوردم(از نت کلماتی که نمیدونستم مخفف چی هستن رو در آوردم)

آخرش میگه نچ

هنوز بلد نیستی

اگه خوش خواب بود بلد بود

:(

خوب گفتم که؟؟!!!