کفشام اذیتم میکرد و پام رو میزد

یه کفش کهنه داشتم که کلا فکر میکردم مامان پرتشم کرده باشه

ولی دیدم هستش و اونو واسه رانندگی می پوشیدم

امروزم امتحانم رو با اون رفتم

همون خانوم سانتی مانتاله برگشت گفت با این کفشا اومدی که راحت امتحانو بدی؟


عوضی

کفشه چیزیش هم نبودا

فقط یه خرده کثیف بود چون زیر پله ها بود و خاکی اینا شده بود منم تمیزش نکرده بودم

گفتم آره آخه کفشام چرررررررررررم بود

پامو اذیت میکرد

کثافط :/

همچین گفت انگار چی پام کرده م حالا 😡