بگیرم بخوابم تا بابام نیومده خونه خون خودشو کثیف کنه