به ندای درون و بیرونم یه Bلاخ نشون دادم و گرفتم خوابیدم تا چند دقیقه پیش
الان رفتم یه چی بخورم بابام میگه مگه قرار نبود چیزی نخوری
من چه کنم خب گشنمه تا فردا میمیرم😥