دستم درد میکنه :(

اونجا دردش کمتر بودا

اومدیم خونه زیاد درد میکنه

عنوان رو هم از حرفای یه بچه قاپیدم

چند روز پیش که منتظر بودیم آزمایش بابا تموم شه

یه دختر بچه بود که اومده بود آزمایش خون بده

یه کولی بازی در آورد که داشت میزد رو دست من

البته که موفق نشده رکورد منو بشکنه ها

چون من از همون مطب دکتر گریه میکردم تا آمپول رو مثلا بنویسه و تا بریم بخریم و بزنمش

ولی این طفلی فقط وقتی نوبتش شد که بره تو اتاق شروع کرد به سلیطه بازیاش

آخرم که رفتن بیرون گویا مامانش اون پنبه رو دستش رو برداشته بود

ییهو شروع کرد به نعره زدن که دستمو خراب کردین

انتظار داشت مثلا این دسته که دیگه خراب شده رو دور بندازن یه دونه نو شو بهش بدن :/

دیگه برگشتن طرف پنبه و چسب از نو بهش داد راضی شد رفت نیم وجبیه سلیطه😂