دیگه جرئت دستمال برداشتنم نداریم🤦‍♀️
برداشت هر برگ دستمال مساویست با چند عدد چشم غره 😬