دیشب تصمیم قطعیم پنجشنبه ظهر بود
امروز صبح عوض شد به جمعه صبح
اینطور که معلومه آخرشم بلیط گیرم نمیاد و مجبور میشم شنبه برم :/