با خودم میگم نذر کنم یه اتاق خوب با هم اتاقیای خوب تر و یه تخت زیر پنجره گیرم بیوفته
بعد یادم میوفته هنوز نذر قبولی آناتومیم رو انجام ندادم
:(