فک کنم مهلت نت مون امروز تموم میشه

سی گیگم باقی مونده ازش

هرچی لب تاب و گوشی تو خونه س داره با تمام قوا دانلود میکنه

الاناس مخابرات اس بده بگه حاجی ما به درک

حافظه گوشی هاتون جر خورد