یه بارم واسه سوال درمورد وام رفتیم امور مالی دانشگاه

قشنگ معلوم شد ترمکیم طرف مسخره مون کرد و بیرون مون کرد و گفت دیگه اینجا نیاین ها برین فلان جا ☹️(انگار داشت با بچه دو سه ساله حرف میزد)

آقا من تا امروز واقعا برام سوال بود که چرا امور مالیه اسکل مون کرد و بهمون خندید و با خودم میگفتم ما درست رفتیم اون عوضی از عمد مسخره مون کرد

تازه همین الان یهو دو زاریم افتاد که این کارا مربوط به امور رفاهیه🤦‍♀️