این خانومه از بس هله هوله خورد یه کیسه زباله پر کرد :/


جلویی من هر چند وقت یه بار یه نمه صندلی شو میده عقب

الاناس با پام برم اونجاش که نباید


موندم وقتی پیاده شدم چمدون و ساک و کوله و کیسه و کیفم رو چطور دنبال خودم بکشونم☹️

کسی نیست که مرا یاری کند...