تو دستشویی بودم که ل صدام زد اینجایی گفتم آره
اومدم بیرون برگشته میگه اگه شب می ترسی بیا پیش ما بخواب
نمیدونم چرا اومد
اتفاقی بود و اومد که تعارف کنه
اون دختره که اومده بود تو اتاقم چیزی بهش گفته
یا اینترن هم اتاقیش چیزی گفته
اما از زل زدن با تعجبش به چشمای پف کرده م خوشم نیومد