جواب آزمایشم یه مشکلی رو نشون میده که شاید خطرناک باشه

وقتی چند دقیقه پیش رفتم پیش یکی از اینترنا واسه سوال در موردش میخواستم بزنم زیر گریه به زور خودمو نگه داشتم

قرار شد آدرس یه دکتر خوب رو بهم بده برم

تنها برم

باید تنها برم

می ترسم

امتحان داریم و انقدر ذهنم مشغوله که اصلا شاید تا فردا دق کنم بمیرم

درس خوندن که دیگه پیشکش

دلم میخواد همه چی رو ول کنم و فقط برم

دیگه نمی کشم

تا از دکتره نوبت بگیرم روانی میشم

واسه اولین بار تو عمرم هم باید خودم تنها برم دردم رو بگم