هیچکس به جز یه اینترن نمیتونست خواب منو تنظیم کنه

شبا که نسبتا زود میخوابن و بالطبع ما هم باهاشون میخوابیم

ظهرم که از دانشگاه اومدم خوابیدم

معمولا اینجوری بود که وقتی از دانشگاه میومدم چند ساعت می خوابیدم و دیگه شب خوابم نمی برد

ساعت حدودای شیش بود که یکی شون اومد بیدارم کرد که پاشو امروز زیاد خوابیدی😂

هیچی دیگه تو رودروایسی پاشدم

الانم دارم فیزیو میخونم شبم احتمالا دیگه به موقع خوابم ببره