نمیدونم این مامان بابای من حس ششم دارن یا چی

امشب دوباره واسم پول ریختن

درحالی که همیشه ماهانه پول میدادن اما این ماه رو دوبار دادن

الان دوباره پولدارم تا چند روز دیگه که بزنم تو گوش پوله و به گدایی بیفتم🤦‍♀️

ولی نه

این دفعه دیگه میخوام خویشتن داری کنم دست از ولخرجی بردارم😭