در حال حاضر تنها روزنه ی امیدم به زندگی اینه که دارن این بچه رو بیدار میکنن بفرستن مدرسه و من میتونم با خیال هر چند ناراحت بگیرم بخوابم بعد از چند ساعت بیو خوندن و درجا فراموش کردنش🤦‍♀️