مثل خر بشینی درس بخونی

بعد دوتا از این بادمجون دور قاب چینا برن پیش استاد

بگن استااااااااااد

کلید سوالا رو بده ما وارد کنیم واست

اون گله گشادم از خدا خواسته بگه بیه

الان من موندم و کلیدی که قراره مطابق درست و غلط های اونا وارد بشه :/