مامانم دستاش ورم کرده و نمیتونه باز و بسته ش کنه

مشکل از نخاع و عصب هاشه احتمالا

اینو کی فهمیدم؟ امشب

از کی شروع شده؟ نمیدونم

نشستم یه ساعت به حال خودم و بدبختی هام که تمومی ندارن زار زدم

غم عالم تو دلمه و از راه دور هیچ گوهی نمیتونم بخورم

تهران نوبت دکتر گرفته و منه خاک بر سر امحتان دارم و نمیتونم باهاش برم و واقعا نمیدونم سرمو به کجا بکوبم که بی درد بمیرم