چون من چزوندم😎😎😎


جرقه ش خیلی وقت پیش زده شد

و دیروز آتیش گرفت

و امروز دودش بلند شد

دیشب شوخی شوخی و به تیکه نشستم یه مقدار بار شون کردم

و آخرشم برگشتم به یکی شون پروندم که تو بابت هر کشیکی که میدی از عالم و آدم طلبکاری

مقادیر زیادی هم پا رو دم شون گذاشتم

دیشب داغ بودن نفهمیدن

گویا امروز رفته بودن باهم تجزیه و تحلیل کرده بودن

حالا یکی شون که نبود

اون یکی هم که اومده بود اتیشی

از همون اول با توپ پررررررر

اما اگه فک کردین کم آوردم زکی

نیم درصد هم احتمال نداره


الانم سیم سه راهیم از تختش آویزون شده بود

برگشت با جیغ و داد گفت عح این چیه همه ش این ور و اونور منه

منم دایورت کردم به دو ورم و به روی مبارک نیاورده و کتابم رو زدم زیر بغل پیش به سوی نماز خونه😂

ه میگه تو از اونایی که قشنگ مادر شوهره رو دق میدی

خلاصه که راضیم

روش جنگ نرم رو در پیش گرفتم و تا تونستم رو مخشون پیتکو پیتکو کردم

هرچی هم گفتن خودمو زدم به کر بودن که من نمی شنوم و فقط حرص دادم

باشد که رستگار شویم

و من الله التوفیق🤚