واقعا نمیدونم دم امتحانا چطور باید درس بخونم

تا مشغول کاری نیستم و تنهام میشینم به گریه کردن

این سال کوفتی کی قراره تموم بشه

این نحسی کی از زندگی ما میره؟ 

اصلا میره؟ 

میشه که دوباره همون خانواده ی سابق باشیم؟

از خدا شاکیم

خیلیم شاکیم