که ماجرای رای گیری مون به کجاها کشیده شده از خنده جررررر میخورین

یه شورای نگهبان کم داریم که اونم بحثش شده

و یه مورد دیگم اینکه انتخابات به دور دوم کشیده بشه🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️😂😂😂

وای خدایا یه دو سه روز دیگه کشش بده یکم روحیه م عوض شه مدت ها بود اینجوری نخندیده بودم

از دلقک های کلاسمون که بحث رو به ناکجا آباد کشیدن

تا گروهی که داریم و به صورت ناشناس با ربات بهش پیام میدن و برانداز ها و عرازشه اونجا افتادن به جون هم

منم که پخش شدم یه گوشه دارم از خنده جر میخورم

دروغ چرا یکمم دلم خنک شد

نماینده ترم قبل مونو شستن و پهن کردن یه گوشه که خشک شه

یه مقدار از عن بازی بقیه رو هم به روشون آوردن بلکه آدم شن

خلاصه که خوش میگذره

جاتون خالی


پی نوشت:اینکه میگن ترمکا خنده دارن پر بی راه نمیگن ها

من خودمم دارم به خودمون میخندم دیگه وای به حال کسی که از بیرون قضیه بهش نگاه کنه