از خونه یکی از همسایه ها صدای داد و گریه میاد


همین الان صداهه قطع شد