ببخشید شرمنده زودتر جواب ندادم

الان اومدم وبت بسته بود

درمورد سوال اول که خودمم هرچقدر الان گشتم جایی رو واسش پیدا نکردم

در مورد سوال دومت یادم نمیاد دقیق ولی الان رفتم نگاه کردم شماره ای نبود دیگه یا خودش هایدش کرده یا واقعا اون موقع بدون شماره هم میشده