تو خوابگاه فوتبال دیدن عادتم داده به فحش دادن

بعد الان انگار یکی دستشو گذاشته رو دهنم دارم خفه میشم