پام بدتر شده که بهتر نشده
هم اتاقیم معاینه ش کرد گفت برو گرمش کن و با آب گرم ماساژ بده و... بعد که خوب نشد گفت شنبه برو پیش ارتوپد آخه تو معاینه ت هم مینیسکت یه جوری بود
دل بستم به بی سوادیش :(