بابای یکی از دوستام بیمارستان بود

زنگ زدم به دوستم به حال و احوال و انشاا... خوب میشه

فک کن

من

واسه اولین بار...

فقط خیلی بلد نبودم چیا باید گفت

یکم تپق مپق زدم😞