یکی از نمره های فیزیو هامون اومد

بیسسست شدم

دلم میخواد مثل خیلی وقتا که مامانم زنگ میزد و میگفت بیست میگیری یا نه و منم پوزخند میزدم

امشبم زنگ بزنه و بگم اووووه یس

کجایی که ببینی بچه ت ترکومده

تا الان از همه دخترای خوابگاه که فهمیدم نمره م بیشتر بوده

البته تو پرانتز اینم بگم که نمره خودم بیست نبود

نمره برگه م 16 بودا

ولی چون سوالاش فضایی بود و مفهومی و وقتشم کم بود طوری که من چند سوال رو نرسیدم حل کنم و سرسری زدم

 و خیلیا هم تک آور شده بودن

خودش ورداشت یک چهارم نمره به همه داد که اینجانب بیست شدم :)