این روزا قده چندتا پسر لاشی فحش میدم

چیزایی که یه روزایی خط قرمزم بود رو زیر پا میذارم

و بد دهن تر از هر زمان دیگه ای شدم

نمیدونم علتش چیه

یا شایدم میدونم

شاید میخوام با این کار فشار روم خالی شه

شاید حرصمو اینجوری خالی میکنم

ولی بدیش اینه که مثل سیگار کشیدن عادی میشه

اولش کمه و باهاش کیف میکنی

اما بعدش به یه جایی میرسه که تو هر جمله ت چند تا فحش میچپونی و انگار نه انگار